संस्कृत रचना

संसारोऽयमतीव विचित्रः 

कस्मिंश्चिद् गहनारण्ये कश्चिद् मनुष्यो भ्रमन् तदभिमुखमायान्तं विशालकायं वन्यहस्तिनम् अपश्यत्। तेन भीतः तस्मादात्मानं रक्षितुं स तस्मिन् अरण्ये धावितुं प्रारभत। क्षणानन्तरं स कूपमेकम् अपश्यत्। ततः स निकटस्थस्यैकस्य...

एशिया

भारतदेशे नागरिकतासंशोधननियमस्य विरोधम्

भारतसर्वकारः नागरिकता संहिताधिनियमम् उत्तमम् अस्ति इति कथयति। विपक्षीदलानि तु अस्य विरोधम् कुर्वन्ति।  उत्तरप्रदेशे हिंसात्मकम् अभियानं प्रवरं अभूत्   बुलन्दशहरम् : केन्द्रसर्वकारस्य नागरिकता संहिताधिनियमस्य प्रणयनात् प्राक् राष्ट्रियस्तरे...

अमेरिकादेशे पुराणानाम् लोकार्पणम्

न्यूयोर्क : अमेरिकादेशस्य न्यूयोर्कनगरे विश्वाध्यात्मकेन्द्रम् एवञ्च जयतु संस्कृतमिति अमेरिकाशाखा इत्यस्य सहायोजनायां जयतु संस्कृतमंसंस्थायाः अध्यक्षेण डा. बद्रीपोख्रेलेन नेपालीभाषायाम् लिखिताः त्रयाणां पुराणानां साराः अस्यैव नोवेम्बरमासस्य अष्टतमे...

समाचार

कविता

नेता

रूपावली


अन्ताराष्ट्रिय

गीत

निबन्ध

आत्मविश्वासम्

मानवजीवने आत्मविश्वासस्य प्रमुखी भूमिका वर्तते। अस्य कारणात् मानवस्य विशिष्टा भूमिका भवति। किमर्थमित्युक्ते स्वकीय जीवने काठिन्यादि निर्णयानां क्षमता केवलं मानवेव वर्तते। येन प्रकारणेन मानवः स्वीय...
error: Content is protected !!